Konferencija o povredi prava osobnosti
 

Kao nastavak ranije suradnje, HUPP zajedno sa Zavodom za europsko i usporedno pravo, organizira jednodnevnu znanstvenu konferenciju pod nazivom Povreda prava osobnosti u hrvatskom i europskom pravu koja će se održati na Pravnom fakultetu u Rijeci 28. veljače 2014. godine.

Cilj je ove znanstvene konferencije približiti stručnoj pravnoj javnosti pojam "prava osobnosti", odnosno subjektivna prava koja su njime obuhvaćena, s osvrtom i na takva prava pravnih osoba. Prava osobnosti sagledavaju se u kontekstu hrvatskog Zakona o obveznim odnosima, ali i u svjetlu posebnih zakonskih rješenja. Budući da prava osobnosti zauzimaju danas posebno mjesto i u kontekstu prava EU-a, posebice nakon stupanja na snagu Povelje o temeljnim pravima EU-a, te nedavnih odluka Suda EU-a kojima se naglašava prioritet temeljnog prava na privatnost u odnosu na pravo transparentnosti, o pravu privatnosti raspravlja se i u okviru rješenja usvojenih u propisima EU-a.

Na konferenciji se stoga osobita pažnja posvećuje pitanjima na koji način treba tumačiti i primjenjivati zakonske odredbe o pravima osobnosti te kako treba pristupiti procjeni pravnih posljedica povrede ovih prava. U tom smislu posebna pažnja usredotočena je na povrede prava osobnosti u internetskom okružju, kao i u medijima. Posebnoj dinamičnosti i zanimljivosti konferencije pridonosi proučavanje pravne regulative u odnosu na zaštitu osobnih podataka u radnim odnosima, kao i posebnih rješenja kada su u pitanju transrodne osobe. Daljnji podatci o konferenciji, uključujući program i prijavnicu, mogu se naći na internetskoj stranici konferencije.


Copyright 2014 | Hrvatska udruga za poredbeno pravo | Hosted by POSLuH