Poredbeno pravo
 
 
Poredbeno (usporedno, komparativno) pravo izučava sličnosti i razlike između različitih pravnih sustava. Poredbeno pravo zahvaća sve grane prava, a tradicionalno su to poredbeno ustavno pravo, poredbeno upravno pravo, poredbeno građansko pravo, poredbeno trgovačko pravo te poredbeno kazneno pravo. Noviji razvoj sve više pogoduje osnaživanju poredbenog prava i u drugim granama prava.

Svrhe poredbenog prava su višestruke. Poglavito mu je cilj pomoći u razumijevanju prava, domaćeg i stranog. Ujedno pripomaže unaprijeđenju domaćeg prava i njegovog tumačenja. Služi i kao sredstvo ujednačavanja na regionalnoj i globalnoj razini, uključujući i europskog prava. Također predstavlja vrlo značajan element u podučavanju prava.

U okolnostima globalizacije, poredbeno pravo dobiva sve veću važnost. Ono predstavlja temelj za upoznavanje i razmjenu podataka o pravnim propisima i praksi stranih pravnih poredaka te razumijevanje pravne kulture drugih država.


Copyright 2014 | Hrvatska udruga za poredbeno pravo | Hosted by POSLuH